Thứ sáu, ngày 22/02/2019 08:41:41 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Chế độ đối với thân nhân khi sĩ quan công an từ trần do tai nạn giao thông?


Cập nhật: 5h43' ngày 11/06/2018


Sỹ quan công an mất do tai nạn giao thông, thân nhân được hưởng chế độ, chính sách như thế nào?

Bộ Công an trả lời:

Thân nhân của sĩ quan công an nhân dân (CAND) từ trần sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội như sau:

- Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở theo quy định tại Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

- Trợ cấp tuất hàng tháng đối với các thân nhân đủ điều kiện hưởng chế độ tuất hàng tháng quy định tại Điều 67 và Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 hoặc trợ cấp tuất một lần quy định tại Điều 69 và Điều 70 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

- Ngoài các khoản trợ cấp nêu trên, thân nhân của sĩ quan CAND từ trần còn được hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại Điều 51 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 nếu sĩ quan CAND từ trần được xác định chết do tai nạn lao động. 

Ngoài các chế độ bảo hiểm xã hội nêu trên, thân nhân của sĩ quan CAND từ trần còn được hưởng trợ cấp theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 05/2017/TT-BCA ngày 09/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND nghỉ hưu, chuyển ngành, chuyển sang công nhân Công an, thôi phục vụ trong CAND, cụ thể:

- Trợ cấp một lần bằng số năm công tác thực tế (không quy đổi) nhân với 1 tháng tiền lương liền kề trước khi chết.

- Trợ cấp một lần của thời gian tăng thêm do quy đổi quy định tại Điều 9 Thông tư số 05/2017/TT-BCA ngày 9/2/2017 (nếu có). 

P. Luật