Tại Văn bản 124/TTCP-KHTH do Thanh tra Chính phủ mới ban hành nhấn mạnh: Thời gian qua, Chính phủ thường xuyên chỉ đạo và tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ TCD, giải quyết KNTC. Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dành nhiều thời gian chủ trì các cuộc họp với Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương để chỉ đạo giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, vụ việc bộ, ngành và địa phương có ý kiến khác nhau; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh, tăng cường công tác TCD, giải quyết KNTC.

Bên cạnh đó, các ngành, các cấp cũng đã nghiêm túc triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TCD và giải quyết KNTC; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; tập trung rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp, tồn đọng; các đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh do Đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội chuyển đến.

Đồng thời, tập trung chấn chỉnh, có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm TCD định kỳ, đột xuất. Coi trọng công tác dân vận, tăng cường công tác hỗ trợ, tư vấn pháp lý cho người dân trong việc giải quyết KNTC với sự tham gia của Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, cơ quan dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị...

Các cơ quan thanh tra tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về TCD, giải quyết KNTC; đẩy mạnh việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định giải quyết KN, quyết định xử lý TC có hiệu lực pháp luật.

Tại Văn bản 124/TTCP-KHTH, Thanh tra Chính phủ đánh giá, năm 2020, công tác TCD, giải quyết KNTC tiếp tục được quan tâm, trong đó tập trung góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong các dịp lễ, tết, các kỳ họp của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp. Tình hình KNTC giảm so với cùng kỳ 2019; tỷ lệ giải quyết các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền (85,6%) đạt mục tiêu đề ra (trên 85%); các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng tổ chức thực hiện nhiệm vụ TCD, giải quyết KNTC, nhất là tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, công dân, tổ chức. Công tác, phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể trong hoạt động TCD, giải quyết KNTC ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn trước.

Trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về TCD, giải quyết KNTC; bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các cấp tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về TCD, giải quyết KNTC; nghiêm túc thực hiện chế độ TCD định kỳ và đột xuất, công khai lịch TCD trên cổng thông tin điện tử của cơ quan. Tăng cường trao đổi, phối hợp giữa các cơ quan ở Trung ương và địa phương, tạo sự thống nhất trong quá trình xem xét, giải quyết, nhất là đối với những vụ việc KNTC phức tạp.

Cùng với đó, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết KN, quyết định xử lý TC đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%.

Tích cực phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết TC, nhất là vụ việc liên quan đến nhân sự bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 1849/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về tiến hành kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài.

Mặt khác, tăng cường và có giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về TCD, giải quyết KNTC, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác TCD, giải quyết KNTC, tập trung ở những địa bàn, lĩnh vực xảy ra KNTC đông người, vượt cấp, không để phát sinh “điểm nóng”; chú trọng làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở gắn với công tác dân vận. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TCD, giải quyết KNTC, tập trung ở khu vực xã, phường, thị trấn.

Thái Hải