Thứ năm, ngày 25/04/2019 03:19:50 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

. Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cho ý kiến 2 dự án Luật về giáo dục


Cập nhật: 5h6' ngày 13/09/2018


13:47 | 12/09/2018
Sáng 12.9, tiếp tục Phiên họp thứ 27, dưới sự điều khiển của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, UBTVQH đã cho ý kiến về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) và việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển Phiên họp sáng 12.9 
Ảnh: Quang Khánh

Xây dựng nền giáo dục vì con người

Tờ trình dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trình bày. Theo đó, dự án Luật được xây dựng trên nguyên tắc thể chế hóa các quan điểm và định hướng của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đã được nêu trong các Nghị quyết của Đảng.

Cụ thể hóa các quy định mới của Hiến pháp năm 2013 với những nội dung liên quan đến phát triển giáo dục và đào tạo; bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ của Luật Giáo dục với các văn bản pháp luật khác có liên quan để quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Bảo đảm tính toàn diện, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn, thiết thực; khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực thi Luật; tạo hành lang pháp lý thực hiện đổi mới giáo dục, đào tạo và huy động được các nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển giáo dục, thúc đẩy hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trình bày Tờ trình dự án Luật Giáo dục (sửa đổi)
Ảnh: Quang Khánh

Bảo đảm tính kế thừa và phát triển các quy định của pháp luật hiện hành về lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đảm bảo Luật Giáo dục vừa là Luật khung, làm nền tảng cho các Luật chuyên ngành như giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp... vừa đáp ứng yêu cầu điều chỉnh các cấp học khác như giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, nhà giáo và người học; tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng Luật Giáo dục.

Dự án Luật cũng bổ sung những chính sách mới như chính sách không thu học phí đối với trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở trường công lập và hỗ trợ đóng học phí cơ sở ngoài công lập đối với trẻ em, học sinh diện phổ cập; chính sách nâng chuẩn trình độ được đào tạo đối với giáo viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật 
Ảnh: Quang Khánh

Trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình nêu rõ, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ tán thành với quan điểm, nguyên tắc xây dựng Luật được nêu trong Tờ trình của Chính phủ.

Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ tán thành với việc quy định không thu học phí đối với trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở trường công lập và hỗ trợ đóng học phí đối với trẻ em, học sinh diện phổ cập tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, về học phí đối với học sinh diện phổ cập như trong dự thảo Luật. Thường trực Ủy ban cho rằng, chính sách trên đã thể chế hoá quan điểm của Đảng về phổ cập và xã hội hóa giáo dục; thúc đẩy và khuyến khích các loại hình trường dân lập, tư thục phát triển để tham gia thực hiện giáo dục phổ cập; thể hiện rõ trách nhiệm của nhà nước đối với người học diện phổ cập, đồng thời tạo sự bình đẳng giữa trường công lập và trường dân lập, tư thục. Tuy nhiên, để chính sách ưu việt này được triển khai khả thi, có hiệu quả, Thường trực Ủy ban đề nghị quy định rõ hơn về lộ trình thực hiện chính sách, trong đó đặt ra yêu cầu, thời điểm và điều kiện triển khai thực hiện chính sách học phí đối với người học thuộc diện phổ cập giáo dục này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu  Ảnh: Quang Khánh

Cơ bản đồng tình với Báo cáo thẩm tra, tuy nhiên, Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ lưu ý, mục tiêu cuối cùng của nền giáo dục là vì con người. Vì vậy, Ban soạn thảo cần bổ sung quan điểm này trong dự thảo Luật. Theo Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, tiên học lễ, hậu học văn là khẩu hiệu của các trường học lâu nay, dự thảo Luật nên lựa chọn cân nhắc câu chữ, cách đặt vấn đề để thể hiện rõ mục tiêu của giáo dục là trước khi học tri thức, thì phải học làm người, phải là người có văn hóa, có đạo đức.

Liên quan đến các chính sách mới, các Ủy viên UBTVQH cho rằng, cần phải đánh giá tác động bài bản, toàn diện, sâu sắc. Theo đó, dư luận thấy chính sách mới đó như thế nào, học sinh, phụ huynh có đồng tình không và chính sách đó liệu có đi vào cuộc sống không? Một số Ủy viên UBTVQH đề nghị, cân nhắc khả năng tài chính và tính khả thi của chính sách không thu học phí đối với trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở trường công lập và hỗ trợ đóng học phí đối với trẻ em, học sinh diện phổ cập tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục. Đơn cử, giáo dục tiểu học, chúng ta phải phổ cập nên cần có ngân sách nhà nước hỗ trợ. Tuy nhiên, có nên mở rộng chính sách không thu học phí ở tất cả các cấp không? Hay chỉ hỗ trợ ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, các khu công nghiệp? Chính sách mới này cũng phải tuân theo cơ chế thị trường, có xã hội hóa, tạo điều kiện để các thành phần trong xã hội có thể tham gia vào việc phát triển giáo dục.

Cụ thể hóa các điều kiện được tự chủ

Trình bày Báo cáo về một số vấn đề giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình nêu rõ, sau khi tiếp thu ý kiến của UBTVQH tại Phiên họp thứ 26 và Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách vừa qua, trao đổi thống nhất với Ban soạn thảo, Thường trực Ủy ban tiếp thu, chỉnh lý các quy định về mô hình hệ thống cơ sở giáo dục đại học, tự chủ đại học, cơ cấu tổ chức và quản trị của cơ sở giáo dục đại học, đào tạo nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, về tài chính, tài sản, về phát triển hệ thống đại học tư thục, về giảng viên và người học, về quản lý nhà nước về giáo dục đại học.

Về tự chủ đại học, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình cho biết, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng làm rõ khái niệm tự chủ là quyền được tự xác định mục tiêu và lựa chọn cách thức thực hiện mục tiêu; tự quyết định và có trách nhiệm giải trình về các hoạt động chuyên môn, tổ chức và nhân sự, tài chính, tài sản và các hoạt động khác trên cơ sở quy định của pháp luật và năng lực của cơ sở giáo dục đại học. Đồng thời, chỉnh sửa nội dung Điều 32 về quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đại học theo hướng nêu rõ các điều kiện để được tự chủ; cụ thể hóa các nội dung tự chủ về chuyên môn học thuật, tổ chức, nhân sự, tài chính và tài sản cũng như chi tiết hóa nội dung về trách nhiệm giải trình và yêu cầu đặt ra đối với cơ sở giáo dục đại học khi thực hiện tự chủ.

Đồng tình với Báo cáo thẩm tra, song một số Ủy viên UBTVQH lưu ý, cần minh bạch các cơ chế, điều kiện bảo đảm thực hiện quyền tự chủ của các đại học, trường đại học. Đồng thời, làm rõ mối quan hệ giữa Hội đồng trường với nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng của Ban giám hiệu nhà trường Hiệu trưởng. Ví dụ, Hội đồng trường có 11 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn, nhiều vấn đề lớn do Hội đồng trường quyết định như chiến lược, kế hoạch phát triển trường, chính sách tuyển sinh, mở ngành đào tạo, liên kết đào tạo, hợp tác quốc tế, quy định cơ cấu, tổ chức bộ máy… Nhưng đi vào thực tế thì như thế nào? Trong bộ máy của Đại học Quốc gia có các trường thành viên; trong trường thành viên lại có các viện, trung tâm, khoa, bộ môn, thư viện… Liệu có phải tất cả bộ máy này đều do Hội đồng trường quyết định hay không? Nếu không phải thì phải quy định cụ thể trong luật, Ban giám hiệu nhà trường làm gì, Hiệu trưởng làm gì; việc thông qua, phê duyệt, quyết định phải gắn với từng chức danh, chức vụ trong trường đại học, đại học thì mới bảo đảm thực hiện được quyền tự chủ, phát huy được chế độ trách nhiệm.

+ Chiều cùng ngày, UBTVQH cho ý kiến về Báo cáo công tác năm 2018 và kế hoạch kiểm toán năm 2019 của Kiểm toán Nhà nước; cho ý kiến về Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Liên Hợp Quốc về đóng góp nguồn lực tới Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Nam Sudan.

Hoàng Ngọc

tin cùng chuyên mục

 
 • Sửa Luật để hạn chế tiêu cực trong đấu thầu(17-05-2013)
 • Luật “xa” thực tế vì… phản biện “hình thức”(17-05-2013)
 • Bỏ hình thức di chúc chung của vợ chồng?(17-05-2013)
 • “Khoảng trống” còn lớn trong quy định về người đồng tính(16-05-2013)
 • Bộ TT&TT bị đứng “ngoài cuộc“ trong phạt vi phạm về quảng cáo?(16-05-2013)
 • Lãng phí khó tính hết bằng tiền từ việc xây dựng văn bản(15-05-2013)
 • Thêm cơ hội phục thiện cho người chưa thành niên vi phạm(13-05-2013)
 • Đổi mới Tòa án để đảm bảo quyền tiếp cận công lý(11-05-2013)
 • Quy định về hộ gia đình “làm khó“ người giao dịch dân sự(06-05-2013)
 • Luật chưa phải “cây gậy thần“ ngăn tình trạng mua bán người?(06-05-2013)
 • Mã số công dân: Nhìn từ thành công của châu Âu(04-05-2013)
 • Phụ nữ Việt Nam mơ luật bỏ tù chồng ngoại tình như Hàn Quốc(04-05-2013)
 • Thừa phát lại không được lập vi bằng về bí mật đời tư(03-05-2013)
 • Lỗ hổng pháp luật trong bảo vệ bí mật đời tư(03-05-2013)
 • Người đồng tính chỉ được cưới sau khi xác định lại giới tính?(01-05-2013)
 • Miễn trách nhiệm hình sự thế nào để tránh hàm oan, lọt tội?(30-04-2013)
 • Nguồn “đóng“, Luật hình sự “chạy đuổi“ thực tế(26-04-2013)
 • Kêu oan vì được... miễn tội(24-04-2013)
 • “Nguy hiểm”… quyền được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất?(23-04-2013)
 • “Luật HNGĐ phải tôn trọng và bảo đảm thực hiện quyền con người”(22-04-2013)