Thứ năm, ngày 25/04/2019 03:23:39 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

. Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Cho ý kiến về dự án Luật Hành chính công


Cập nhật: 5h9' ngày 13/09/2018


15:44 | 11/09/2018
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 27, dưới sự điều khiển của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật Hành chính công.

Chưa khả thi

Tờ trình dự việc xây dựng dự án Luật Hành chính công do ĐBQH, Trưởng ban soạn thảo Trần Thị Quốc Khánh trình bày cho biết: thời gian qua, việc ban hành, thực hiện hành chính công nói chung, thủ tục hành chính (TTHC), cung ứng dịch vụ công nói riêng, việc phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức khi thực hiện TTHC và dịch vụ công vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, vướng mắc. TTHC được quy định riêng rẽ ở từng đạo luật chuyên ngành, văn bản dưới luật khác nhau nhưng chưa có những quy định về nguyên tắc chung, kết nối, liên thông, chuẩn hóa về TTHC, nên dẫn đến tình trạng chồng chéo, không thống nhất giữa các thủ tục ở các lĩnh vực quản lý nhà nước khác nhau; tính khả thi không cao; gây tốn kém thời gian, giấy tờ, chi phí của doanh nghiệp.


Đại biểu Quóc hội, Trưởng ban soạn thảo Trần Thị Quốc Khánh trình bày Tờ trình dự việc xây dựng dự án Luật Hành chính công
Ảnh: Quang Khánh

Tờ trình cũng cho biết, vấn đề quản lý, cung ứng dịch vụ công có vai trò, vị trí quan trọng trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhưng đến nay mới chỉ được quy định sơ sài trong một số luật và một số nghị định, nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Những quy định này còn thiếu cụ thể, chưa rõ ràng và chưa thống nhất. Trong khi đó, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với trí tuệ nhân tạo là cơ hội và thách thức trong sự phát triển của mỗi quốc gia cũng như mỗi người dân và doanh nghiệp... Do đó, việc xây dựng, ban hành Luật Hành chính công là cần thiết, nhằm góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; từng bước xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, công khai, minh bạch.


Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật
Ảnh: Quang Khánh

Trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Địnhcho biết, Thường trực Ủy ban Pháp luật nhận thấy, Ban soạn thảo đã rất tích cực, khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Chính phủ như rà soát chỉnh lý Tờ trình, chỉnh lý một số nội dung của Báo cáo tổng kết; bổ sung đánh giá thêm chính sách trong báo cáo đánh giá tác động. Tuy nhiên, báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến nội dung dự án Luật chưa toàn diện các nội dung liên quan đến phạm vi điều chỉnh của dự án Luật. Báo cáo chưa xác định rõ được những bất cập, hạn chế cụ thể trong các quy định của pháp luật hiện hành dẫn đến phải đặt ra những quy định mới trong dự thảo Luật để khắc phục. Đồng thời, thiếu những đánh giá cụ thể về các vấn đề đòi hỏi từ thực tiễn quản lý nhà nước và yêu cầu của tổ chức, cá nhân đối với nền hành chính cần thiết phải đặt ra những nguyên tắc, quy trình, thủ tục thực hiện và trách nhiệm của các chủ thể khác nhau đối với TTHC và dịch vụ công làm cơ sở thuyết minh cho sự cần thiết ban hành Luật…


Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho ý kiến về dự án Luật Hành chính công.
Ảnh: Quang Khánh

Thường trực Ủy ban Pháp luật cho rằng, nếu giữ phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật như đề xuất của Ban soạn thảo, để phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, tránh sự trùng lặp, chồng lấn và xung đột với các quy định pháp luật hiện hành có liên quan thì Ban soạn thảo cần phải tổng kết một cách toàn diện, đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan từ đó xác định rõ sự cần thiết và phạm vi điều chỉnh. Đồng thời, xác định lại tên gọi để bảo đảm phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Luật; bổ sung xây dựng lại Báo cáo đánh giá tác động theo hướng xác định đầy đủ các nội dung chính sách mới để đánh giá cụ thể cả về định tính và định lượng các chính sách bảo đảm tính khả thi; rà soát lại toàn bộ dự thảo Luật để chỉnh lý khắc phục những bất cập, hạn chế của các quy định; làm rõ mối quan hệ giữa Luật Hành chính công với các luật hiện hành, nhất là việc dự kiến phương án sửa đổi, bổ sung quy định trong các luật hiện hành để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; quy định cụ thể về việc chuyển tiếp các nội dung cần thiết để bảo đảm tính khả thi của Luật…

Bên cạnh đó, một số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật cho rằng, với hồ sơ dự án Luật Hành chính công được chuẩn bị như hiện nay, để bảo đảm tính tương thích với hệ thống pháp luật hiện hành thì chỉ nên xây dựng dự án Luật này theo hướng quy định về cách thức xây dựng, ban hành, thực hiện, kiểm soát, đánh giá TTHC, bao gồm cả dịch vụ hành chính công như là một công đoạn trong thực hiện TTHC, có thể gọi là Luật về thủ tục hành chính.

Thảo luận về dự án Luật, các ý kiến thành viên UBVQH đánh giá cao sự tâm huyết, nỗ lực, cố gắng của ĐBQH - Trưởng ban soạn thảo và các thành viên Ban soạn thảo. Tuy nhiên, các ý kiến đề nghị, Ban soạn thảo tiếp tục làm rõ phạm vi điều chỉnh của dự án Luật, tính thi, tính thống nhất của dự án Luật trong hệ thống pháp luật.

Sẽ báo cáo QH rút dự án Luật khỏi Chương trình

Cho ý kiến về dự án Luật, các Ủy viên UBTVQH cho rằng, việc thu hẹp phạm vi điều chỉnh như dự thảo Luật là cần thiết. Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh lưu ý, khi phạm điều chỉnh đã thay đổi thì tên dự thảo Luật cũng cần phải thay đổi cho phù hợp. Trong khi đó, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển đặt câu hỏi: liệu ban hành luật này có phá vỡ tính thống nhất của hệ thống pháp luật hay không vì nhiều quy định của dự thảo Luật đã được quy định trong các luật khác? Cũng theo Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, dự thảo Luật có nhiều quy định mang tính khẩu hiệu. Ví dụ, chính sách của Nhà nước về dịch vụ công quy định tại khoản 1, 2 và khoản 3 Điều 17. Nhấn mạnh yêu cầu, luật phải chặt chẽ, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển cho rằng, dự thảo Luật Hành chính công chưa bảo đảm yêu cầu về tính thống nhất, tính khả thi, tính cụ thể và tính khả thi. Đồng quan điểm này, Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ cho rằng, hồ sơ dự thảo Luật còn nhiều hạn chế, nhiều quy định của dự thảo Luật chưa mang tính chất quy phạm mà mang tính khẩu hiệu.


Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho ý kiến về dự án Luật
Ảnh: Quang Khánh

Phát biểu tại Phiên họp, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, đây là sáng kiến lập pháp của ĐBQH nên UBTVQH rất trân trọng. Tuy nhiên, nội hàm của hành chính công rất rộng, nội dung cụ thể của hành chính công cũng đang được điều chỉnh ở các luật hiện hành. Chủ tịch QH chỉ rõ, có 3 yêu cầu quan trọng trong xây dựng luật là, tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tính khả thi và tính quy phạm nhưng dự thảo Luật Hành chính công chưa đáp ứng được các yêu cầu này. Ngoài ra, sự cần thiết ban hành luật chưa thực sự thuyết phục. Trên cơ sở đó, Chủ tịch QH đề nghị dừng trình QH dự án Luật này.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nêu rõ, UBTVQH đánh giá nỗ lực của Ban soạn thảo trong chuẩn bị hồ sơ dự án Luật. Tuy nhiên, trên cơ sở chất lượng chuẩn bị, Phó Chủ tịch QH nêu rõ, UBTVQH sẽ báo cáo với QH xin rút dự án Luật này ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH.

Hà An

tin cùng chuyên mục

 
 • Sửa Luật để hạn chế tiêu cực trong đấu thầu(17-05-2013)
 • Luật “xa” thực tế vì… phản biện “hình thức”(17-05-2013)
 • Bỏ hình thức di chúc chung của vợ chồng?(17-05-2013)
 • “Khoảng trống” còn lớn trong quy định về người đồng tính(16-05-2013)
 • Bộ TT&TT bị đứng “ngoài cuộc“ trong phạt vi phạm về quảng cáo?(16-05-2013)
 • Lãng phí khó tính hết bằng tiền từ việc xây dựng văn bản(15-05-2013)
 • Thêm cơ hội phục thiện cho người chưa thành niên vi phạm(13-05-2013)
 • Đổi mới Tòa án để đảm bảo quyền tiếp cận công lý(11-05-2013)
 • Quy định về hộ gia đình “làm khó“ người giao dịch dân sự(06-05-2013)
 • Luật chưa phải “cây gậy thần“ ngăn tình trạng mua bán người?(06-05-2013)
 • Mã số công dân: Nhìn từ thành công của châu Âu(04-05-2013)
 • Phụ nữ Việt Nam mơ luật bỏ tù chồng ngoại tình như Hàn Quốc(04-05-2013)
 • Thừa phát lại không được lập vi bằng về bí mật đời tư(03-05-2013)
 • Lỗ hổng pháp luật trong bảo vệ bí mật đời tư(03-05-2013)
 • Người đồng tính chỉ được cưới sau khi xác định lại giới tính?(01-05-2013)
 • Miễn trách nhiệm hình sự thế nào để tránh hàm oan, lọt tội?(30-04-2013)
 • Nguồn “đóng“, Luật hình sự “chạy đuổi“ thực tế(26-04-2013)
 • Kêu oan vì được... miễn tội(24-04-2013)
 • “Nguy hiểm”… quyền được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất?(23-04-2013)
 • “Luật HNGĐ phải tôn trọng và bảo đảm thực hiện quyền con người”(22-04-2013)