Thứ hai, ngày 25/05/2020 05:31:41 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam Bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật


Cập nhật: 3h31' ngày 01/04/2020


 08:54 | 31/03/2020

Đối chiếu với một số quy định tại Điều 4, dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam, chúng tôi thấy cần trao đổi để làm rõ hơn một số nội dung để bảo đảm tính khả thi và thống nhất của hệ thống pháp luật.

Điều 4, dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam quy định 6 hành vi bị nghiêm cấm. Cụ thể gồm: Xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ, phá hoại, gây mất ổn định an ninh, trật tự, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng ở khu vực biên giới, cửa khẩu. Sử dụng khu vực biên giới, cho nước ngoài hoặc các thế lực khác sử dụng khu vực biên giới của Việt Nam để chống phá, can thiệp vào nước khác; đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ biên giới. Chống lại, cản trở lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng. Mua chuộc, hối lộ, dụ dỗ, lôi kéo hoặc ép buộc lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng làm trái chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn. Lợi dụng, lạm dụng việc thực thi nhiệm vụ biên phòng để vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân; cản trở hoạt động hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở khu vực biên giới, cửa khẩu. Phân biệt đối xử về giới, dân tộc, chủng tộc, quốc tịch, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa trong thực thi nhiệm vụ biên phòng.

Làm rõ hơn nội hàm các hành vi cấm

Theo quy định tại Điều 8, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015,  một trong những nguyên tắc về kỹ thuật văn bản quy phạm pháp luật là văn bản phải quy định cụ thể nội dung cần điều chỉnh, không quy định chung chung, không quy định lại các nội dung đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật khác. Đối chiếu với một số quy định tại Điều 4, dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam, chúng tôi thấy cần trao đổi để làm rõ hơn một số nội dung để bảo đảm tính khả thi và thống nhất của hệ thống pháp luật.

Về hành vi cấm xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ và cấm sử dụng khu vực biên giới, cho nước ngoài hoặc các thế lực khác sử dụng khu vực biên giới của Việt Nam để chống phá, can thiệp vào nước khác; đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ biên giới, Điều 64, Hiến pháp năm 2013 quy định, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN là sự nghiệp của toàn dân. Nhà nước củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân mà nòng cốt là lực lượng vũ trang nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới. Tại Điều 4, Luật Quốc phòng năm 2018 cũng quy định, một trong các chính sách của Nhà nước về quốc phòng là: Thực hiện độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời; thực hiện chính sách hòa bình, tự vệ; sử dụng các biện pháp chính đáng, thích hợp để phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi, đánh bại mọi âm mưu và hành vi xâm lược. Thực hiện đối ngoại quốc phòng phù hợp với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chống chiến tranh dưới mọi hình thức; chủ động và tích cực hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế, đối thoại quốc phòng, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; không tham gia lực lượng, liên minh quân sự của bên này chống bên kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ của Việt Nam để chống lại nước khác; không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế; giải quyết mọi bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi; phù hợp với Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Đồng thời, Điều 6 đã quy định cấm hành vi chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, Nhân dân, Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Căn cứ vào các điều luật nêu trên, có thể thấy, các quy định của dự thảo Luật đã được Hiến định và quy định khá cụ thể trong luật chuyên ngành.

Về hành vi chống lại, cản trở lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng, Điều 7, dự thảo Luật quy định, lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng trước hết là Nhân dân ở khu vực biên giới. Chúng tôi nhận thấy, theo Điều 31, Luật Biên giới quốc gia năm 2003, thì xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới là nhiệm vụ của Nhà nước và của toàn dân, trước hết là của chính quyền, nhân dân khu vực biên giới và các lực lượng vũ trang nhân dân. Như vậy, Nhân dân ở khu vực biên giới không phải là lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng và chỉ là chủ thể đầu tiên có trách nhiệm bảo vệ biên giới quốc gia.


Nguồn: ITN

Rà soát, bổ sung một số hành vi cấm

Liên quan đến hành vi cấm phân biệt đối xử về giới, dân tộc, chủng tộc, quốc tịch, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa trong thực thi nhiệm vụ biên phòng, nghiên cứu quy định của Hiến pháp và pháp luật có liên quan cho thấy: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc (Điều 5, Hiến pháp năm 2013). Cụ thể hóa quy định này, theo pháp luật hiện hành, mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật. Theo Điều 5, Luật Bình đẳng giới năm 2006 thì, bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó; phân biệt đối xử về giới là việc hạn chế, loại trừ, không công nhận hoặc không coi trọng vai trò, vị trí của nam và nữ, gây bất bình đẳng giữa nam và nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình. Đến Điều 10, Luật Bình đẳng giới quy định, các hành vi bị nghiêm cấm ngoài việc cản trở nam, nữ thực hiện bình đẳng giới; bạo lực trên cơ sở giới, còn là cấm “phân biệt đối xử về giới dưới mọi hình thức”.

Như vậy, các quy định của dự thảo Luật đã được Hiến định và quy định khá cụ thể trong luật chuyên ngành.

Từ những phân tích trên cho thấy, việc quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong dự thảo Luật cần được nghiên cứu kỹ để tránh chồng chéo, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật cũng như tính khả thi. Đồng thời, cần rà soát các quy định có liên quan trong Bộ luật Hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Biên giới quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính…

Để đáp ứng yêu cầu, mục đích xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam lần này, chỉ nên tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp, hoặc trong các văn bản pháp luật có liên quan khác cấm những hành vi trực tiếp liên quan đến lĩnh vực biên phòng và đặc thù hoạt động của Bộ đội biên phòng để dễ thực hiện và bảo đảm tính khả thi. Trước mắt, chúng tôi đề nghị cân nhắc, rà soát, bổ sung một số hành vi như: Giả danh cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng; giả mạo tàu thuyền, phương tiện của bộ đội biên phòng; làm giả, mua bán, sử dụng trái phép trang phục, con dấu, giấy tờ của lực lượng này.

Thạc sĩ Đoàn Phúc Thịnh - Phó Vụ trưởng Vụ Quốc phòng và An ninh

tin cùng chuyên mục

 
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Có thể trình nhiều phương án sửa đổi Hiến pháp(16-05-2013)
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Có thể trình nhiều phương án sửa đổi Hiến pháp(16-05-2013)
 • Chủ tịch Quốc hội: Lạm phát “quá tốt” do điều hành dở(15-05-2013)
 • Đừng để bị chi phối khi bỏ phiếu(13-05-2013)
 • Bỏ phiếu tín nhiệm 49 lãnh đạo cao cấp(13-05-2013)
 • Cán bộ cao cấp cần tiêu chuẩn gì?(11-05-2013)
 • Từ thực tiễn cuộc sống đến việc sửa đổi Luật Đất đai – Bài 4: Chưa bịt kín các kẽ hở của Luật 2003(09-05-2013)
 • Sẽ lập tòa án hiến pháp?(08-05-2013)
 • Báo chí và cơ quan điều tra có những kênh điều tra riêng(07-05-2013)
 • 30 ngàn tỷ nên dành giải cứu người nghèo(07-05-2013)
 • “Đề xuất của Bộ Công an sẽ dấy lên sự lo ngại trong dân”(07-05-2013)
 • Đề xuất sửa Điều 7 Luật Báo chí: Chỉ nên giao quyền cho một cơ quan(07-05-2013)
 • Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Phóng viên điều tra sẽ bị “vặt bớt tay chân”(05-05-2013)
 • Hội đồng Hiến pháp – lựa chọn chính trị an toàn?(04-05-2013)
 • Đề xuất “C.A có quyền yêu cầu báo chí tiết lộ nguồn tin” bị phản ứng(04-05-2013)
 • Lựa chọn tên nước không thể chỉ bằng tình cảm(03-05-2013)
 • ‘Một m2 đất lúa chuyển đổi cũng phải xin Thủ tướng’(26-04-2013)
 • Từ thực tiễn cuộc sống đến việc sửa đổi Luật đất đai – Bài 3: Muôn hình vạn trạng tham nhũng tập thể trong quản lý đất đai(24-04-2013)
 • Lấy phiếu tín nhiệm: Đừng để ‘hòa cả làng’(23-04-2013)
 • Đã đến lúc cần giáo dục liêm sỉ(23-04-2013)