Thứ bảy, ngày 23/03/2019 11:15:25 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Thủ tướng chỉ rõ địa chỉ trách nhiệm trong dự án Thủ Thiêm


Cập nhật: 5h20' ngày 16/05/2018


<div style="margin: 10px 0px 15px; padding: 5px 0px; outline: none; zoom: 1; height: 20px; position: relative; border-style: solid; border-color: rgb(238, 238, 238); border-image: initial; border-width: 1px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 500; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" class="mt2 clearfix top-sharing"><section style="margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: none; float: right;" class="share-google"></section></div> <h2 style="margin: 5px 0px 0px; padding: 0px; outline: none; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 700; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 18px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(95, 95, 95); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" class="fon33 mt1 sapo"><span style="margin: 0px; padding: 0px 5px; outline: none; background-color: rgb(26, 121, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 1.3; font-family: arial;">D&acirc;n tr&iacute;</span><span>&nbsp;</span>Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c nhận định, trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện, c&aacute;c cơ quan li&ecirc;n quan c&oacute; sai s&oacute;t về quản l&yacute; đất đai, quy hoạch, lưu trữ hồ sơ, giải quyết khiếu nại&hellip; dẫn đến người d&acirc;n khiếu kiện bức x&uacute;c k&eacute;o d&agrave;i. Tr&aacute;ch nhiệm n&agrave;y thuộc về c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh li&ecirc;n quan, trước hết l&agrave; ch&iacute;nh quyền c&aacute;c cấp của TPHCM.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;" /> <a style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration: none; color: rgb(0, 65, 117);" title="TPHCM lập tổ c&ocirc;ng t&aacute;c khảo s&aacute;t đời sống người d&acirc;n t&aacute;i định cư ở Thủ Thi&ecirc;m" href="http://dantri.com.vn/xa-hoi/tphcm-lap-to-cong-tac-khao-sat-doi-song-nguoi-dan-tai-dinh-cu-o-thu-thiem-20180514185637143.htm"><b style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;TPHCM lập tổ c&ocirc;ng t&aacute;c khảo s&aacute;t đời sống người d&acirc;n t&aacute;i định cư ở Thủ Thi&ecirc;m</b></a></h2> <div style="margin: 15px 10px 9.39063px 0px; padding: 0px; outline: none; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 500; font-stretch: normal; font-size: 12pt; line-height: 20px !important; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" class="fon34 mt3 mr2 fon43 detail-content" id="divNewsContent"> <p style="margin: 0px 0px 9.1875px; padding: 0px; outline: none; max-width: 100%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; line-height: 20px !important;">H&ocirc;m nay, 15/5, Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c c&ugrave;ng c&aacute;c Ph&oacute; Thủ tướng Trương H&ograve;a B&igrave;nh, Trịnh Đ&igrave;nh Dũng v&agrave; Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương V&otilde; Văn Thưởng chủ tr&igrave; cuộc họp với c&aacute;c Bộ, ng&agrave;nh li&ecirc;n quan, UBND Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (TPHCM) để b&agrave;n về việc xử l&yacute; khiếu nại, tố c&aacute;o của người d&acirc;n về dự &aacute;n Khu đ&ocirc; thị mới Thủ thi&ecirc;m.</p> <p style="margin: 0px 0px 9.1875px; padding: 0px; outline: none; max-width: 100%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; line-height: 20px !important;">Nguy&ecirc;n l&atilde;nh đạo UBND v&agrave; Kiến tr&uacute;c sư trưởng TPHCM thời kỳ trước cũng tham dự cuộc họp.</p> <div style="margin-top: 0px !important; margin-right: auto !important; margin-bottom: 9.1875px; margin-left: auto !important; padding: 0px; outline: none; max-width: 100%; box-sizing: border-box; width: 460px; background-color: rgb(238, 238, 238); font-size: 13px; font-family: tahoma; display: block;" type="Photo" class="VCSortableInPreviewMode IMSCurrentEditorEditObject"> <div style="margin: 0px auto; padding: 0px; outline: none; max-width: 100%; font-size: 13px; font-family: tahoma; display: block; font-style: normal;"><img style="margin: 0px auto; padding: 0px; outline: none; display: inline; max-width: 100%; border: none; font-size: 13px; font-family: tahoma; font-style: normal; vertical-align: bottom; width: 460px;" data-original="https://dantricdn.com/2018/5/15/thu-thiem-1-1526391445074379779059.jpeg" type="photo" rel="https://dantricdn.com/2018/5/15/thu-thiem-1-1526391445074379779059.jpeg" src="https://dantricdn.com/thumb_w/640/2018/5/15/thu-thiem-1-1526391445074379779059.jpeg" id="img_292351" alt="To&agrave;n cảnh khu đ&ocirc; thị mới Thủ Thi&ecirc;m" /></div> <div style="margin: 0px auto; padding: 5px; outline: none; max-width: 100%; font-size: 13px; font-family: tahoma; display: block; font-style: normal; text-align: center;" class="PhotoCMS_Caption">To&agrave;n cảnh khu đ&ocirc; thị mới Thủ Thi&ecirc;m</div> </div> <p style="margin: 0px 0px 9.1875px; padding: 0px; outline: none; max-width: 100%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; line-height: 20px !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; max-width: 100%;">Kh&ocirc;ng để người d&acirc;n v&igrave; nhường đất m&agrave; cuộc sống kh&oacute; khăn</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9.1875px; padding: 0px; outline: none; max-width: 100%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; line-height: 20px !important;">Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c n&ecirc;u r&otilde;, dự &aacute;n n&agrave;y đ&atilde; được Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ ph&ecirc; duyệt bằng Quyết định 367/TTg năm 1996. Dự &aacute;n n&agrave;y đ&atilde; điều chỉnh quy hoạch.</p> <p style="margin: 0px 0px 9.1875px; padding: 0px; outline: none; max-width: 100%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; line-height: 20px !important;">Ch&iacute;nh phủ nhất qu&aacute;n với chủ trương đ&atilde; được cố Thủ tướng V&otilde; Văn Kiệt đ&atilde; quyết định, theo đề nghị của TPHCM l&agrave; mong muốn x&acirc;y dựng một Khu đ&ocirc; thị hiện đại, l&agrave; một c&ocirc;ng tr&igrave;nh trọng điểm về kinh tế, x&atilde; hội của Th&agrave;nh phố. Dự &aacute;n n&agrave;y c&oacute; diện t&iacute;ch đất thu hồi rất lớn li&ecirc;n quan đến h&agrave;ng ng&agrave;n hộ d&acirc;n.</p> <p style="margin: 0px 0px 9.1875px; padding: 0px; outline: none; max-width: 100%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; line-height: 20px !important;">Với nỗ lực của TPHCM v&agrave; sự ủng hộ t&iacute;ch cực của người d&acirc;n, c&ocirc;ng t&aacute;c giải ph&oacute;ng mặt bằng đến nay đ&atilde; đạt 99%.</p> <p style="margin: 0px 0px 9.1875px; padding: 0px; outline: none; max-width: 100%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; line-height: 20px !important;">&ldquo;Ch&uacute;ng ta đ&aacute;nh gi&aacute; cao những người d&acirc;n v&igrave; mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố, đ&atilde; di dời, b&agrave;n giao nh&agrave; đất để triển khai dự &aacute;n. Cần nhận thức việc n&agrave;y để thấy r&otilde; tr&aacute;ch nhiệm phải lo cho cuộc sống của người d&acirc;n, kh&ocirc;ng để người d&acirc;n v&igrave; d&agrave;nh đất cho dự &aacute;n phục vụ sự ph&aacute;t triển của Th&agrave;nh phố m&agrave; phải chịu cuộc sống kh&oacute; khăn&rdquo; &ndash; Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c nhấn mạnh quan điểm.</p> <p style="margin: 0px 0px 9.1875px; padding: 0px; outline: none; max-width: 100%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; line-height: 20px !important;">Tuy nhi&ecirc;n, theo Thủ tướng, trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện, c&aacute;c cơ quan li&ecirc;n quan c&oacute; c&aacute;c sai s&oacute;t về quản l&yacute; đất đai, quy hoạch, lưu trữ hồ sơ, giải quyết khiếu nại&hellip; dẫn đến người d&acirc;n khiếu kiện bức x&uacute;c k&eacute;o d&agrave;i.</p> <p style="margin: 0px 0px 9.1875px; padding: 0px; outline: none; max-width: 100%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; line-height: 20px !important;">Tr&aacute;ch nhiệm n&agrave;y thuộc về c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh li&ecirc;n quan, trước hết l&agrave; ch&iacute;nh quyền c&aacute;c cấp của th&agrave;nh phố.</p> <p style="margin: 0px 0px 9.1875px; padding: 0px; outline: none; max-width: 100%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; line-height: 20px !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; max-width: 100%;">Phải nh&igrave;n thẳng sự thật</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9.1875px; padding: 0px; outline: none; max-width: 100%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; line-height: 20px !important;">Về quan điểm giải quyết, Thủ tướng n&ecirc;u r&otilde;, việc giải quyết phải đ&uacute;ng ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&aacute;p luật, bảo vệ quyền v&agrave; lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p của c&ocirc;ng d&acirc;n, bảo đảm h&agrave;i h&ograve;a lợi &iacute;ch của nh&agrave; nước, nh&agrave; đầu tư v&agrave; người d&acirc;n.</p> <p style="margin: 0px 0px 9.1875px; padding: 0px; outline: none; max-width: 100%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; line-height: 20px !important;">&ldquo;Phải nh&igrave;n thẳng sự thật, việc g&igrave; đ&uacute;ng th&igrave; tiếp tục giải th&iacute;ch, thuyết phục; việc g&igrave; sai th&igrave; cương quyết sửa chữa, tất cả v&igrave; mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển của Th&agrave;nh phố, v&igrave; cuộc sống của người d&acirc;n&rdquo; &ndash; Thủ tướng qu&aacute;n triệt.</p> <p style="margin: 0px 0px 9.1875px; padding: 0px; outline: none; max-width: 100%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; line-height: 20px !important;">Qu&aacute; tr&igrave;nh giải quyết vấn để, Thủ tướng lưu &yacute;, phải kiểm tra l&agrave;m r&otilde; c&aacute;c t&igrave;nh tiết vụ việc, tổ chức đối thoại c&ocirc;ng khai, lắng nghe &yacute; kiến của người d&acirc;n, trao đổi thống nhất tạo đồng thuận về hướng giải quyết. Nếu c&oacute; thiếu s&oacute;t th&igrave; phải khắc phục; phải x&aacute;c định r&otilde; thời gian, lộ tr&igrave;nh giải quyết dứt điểm từng vụ việc. Trường hợp người d&acirc;n khiếu nại gặp kh&oacute; khăn, cần xem x&eacute;t vận dụng ch&iacute;nh s&aacute;ch x&atilde; hội để c&oacute; biện ph&aacute;p hỗ trợ ph&ugrave; hợp.</p> <p style="margin: 0px 0px 9.1875px; padding: 0px; outline: none; max-width: 100%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; line-height: 20px !important;">Về tổ chức thực hiện, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ giao Thanh tra Ch&iacute;nh phủ tiến h&agrave;nh r&agrave; so&aacute;t, l&agrave;m r&otilde; c&aacute;c nội dung khiếu nại của người d&acirc;n về việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ t&aacute;i định cư khi thu hồi đất, đề xuất biện ph&aacute;p giải quyết theo đ&uacute;ng quy định của ph&aacute;p luật; b&aacute;o c&aacute;o Thủ tướng trước ng&agrave;y 15/7/2018.</p> <p style="margin: 0px 0px 9.1875px; padding: 0px; outline: none; max-width: 100%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; line-height: 20px !important;">Thủ tướng cũng Y&ecirc;u cầu c&aacute;c Bộ: T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường, X&acirc;y dựng, Tư ph&aacute;p v&agrave; UBND TPHCM c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Ch&iacute;nh phủ trong qu&aacute; tr&igrave;nh r&agrave; so&aacute;t, giải quyết c&aacute;c vụ việc khiếu nại.</p> <p style="margin: 0px 0px 9.1875px; padding: 0px; outline: none; max-width: 100%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; line-height: 20px !important;">Thủ tướng giao UBND TPHCM khẩn trương r&agrave; so&aacute;t, giải quyết c&aacute;c khiếu kiện của người d&acirc;n; thực hiện ngay c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&ugrave; hợp đối với người d&acirc;n, nhất l&agrave; những người đ&atilde; b&agrave;n giao đất m&agrave; chưa nhận nh&agrave; t&aacute;i định cư hoặc bị cưỡng chế m&agrave; chưa c&oacute; chỗ ở th&igrave; phải c&oacute; ngay c&aacute;c giải ph&aacute;p cần thiết để lo cho người d&acirc;n, kh&ocirc;ng để người d&acirc;n qu&aacute; kh&oacute; khăn trong cuộc sống.</p> <p style="margin: 0px 0px 9.1875px; padding: 0px; outline: none; max-width: 100%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; line-height: 20px !important; text-align: right;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; max-width: 100%;">P.Thảo</strong></p> </div>