Thứ tư, ngày 21/08/2019 10:27:16 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương


Cập nhật: 4h22' ngày 19/04/2019


 19:09 | 18/04/2019

Chiều 18.4, tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp thứ 33, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, UBTVQH đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển Phiên họp chiều 18.4 
Ảnh: Quang Khánh

Tập trung vào tinh gọn bộ máy

Trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết: qua gần 3 năm triển khai thực hiện bên cạnh những kết quả đạt được, có một số quy định của Luật cần sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Đối với Luật Tổ chức Chính phủ, việc Luật giao Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện làm giảm tính chủ động của địa phương trong việc tổ chức và thành lập các cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện, đặc điểm đặc thù ở mỗi địa phương. Việc giao Chính phủ có thẩm quyền quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước hạn chế tính chủ động và chưa đề cao được trách nhiệm của người đứng đầu Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
Ảnh: Quang Khánh

Ngoài ra, nội dung quy định thẩm quyền của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong việc bổ nhiệm, biệt phái, điều động, luân chuyển, kỷ luật, cho từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ, công chức tại Luật Tổ chức Chính phủ chưa phù hợp với một số các quy định của Đảng và của pháp luật về cán bộ, công chức hiện nay. Bên cạnh đó, thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định hiện hành vẫn còn bị hạn chế trong việc quyết định thí điểm thành lập các tổ chức thuộc cơ cấu bên trong của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ cấu bên trong của UBND, cơ quan chuyên môn thuộc UBND, đơn vị sự nghiệp công lập, làm cơ sở để thử nghiệm các mô hình quản lý mới, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức, nhằm phục vụ Nhân dân tốt hơn. 

Qua triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương, một số quy định của Luật về phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp, ủy quyền chưa được quy định rõ, nhất là chủ thể thực hiện ủy quyền gây khó khăn trong việc áp dụng và hạn chế hoạt động của chính quyền địa phương các cấp. Luật chưa có quy định để tạo cơ sở cho các luật chuyên ngành quy định cụ thể các nhiệm vụ, quyền hạn không được phân cấp, ủy quyền nhằm tránh việc phân cấp, ủy quyền tràn lan, làm giảm hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Việc tăng số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện chưa phù hợp với tình hình tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương; việc quy định số lượng Phó Trưởng ban của HĐND cấp tỉnh, cấp huyện hoạt động chuyên trách đã làm tăng biên chế của chính quyền địa phương trong bối cảnh cả nước thực hiện Nghị quyết của Trung ương về tinh giản biên chế.

Ngoài ra, quy định của Luật về cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã ở hải đảo như các đơn vị hành chính trong đất liền là chưa phù hợp với các đặc thù, đặc điểm khác biệt của các đơn vị hành chính ở hải đảo... Cũng theo Tờ trình, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Nghị quyết số 18-NQ/TW) đã định hướng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung một số quy định hiện hành của 2 Luật cho phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng và đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, Tờ trình nêu rõ.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật 
Ảnh: Quang Khánh

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định nêu rõ, Ủy ban Pháp luật tán thành việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương nhằm kịp thời thể chế hóa Nghị quyết của Đảng, của QH, đồng thời khắc phục những vướng mắc, bất cập trong quá trình thi hành luật thời gian qua. Ủy ban Pháp luật tán thành đề nghị của Chính phủ trong lần này, chỉ sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, trong đó tập trung vào vấn đề tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các thiết chế hành chính nhà nước.

Phân cấp mạnh cho địa phương

Dự thảo Luật sửa đổi một số quy định liên quan đến nguyên tắc phân quyền, phân cấp và ủy quyền của chính quyền địa phương các cấp tại các Điều 11, Điều 12 và Điều 14 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Qua nghiên cứu, Ủy ban Pháp luật đề nghị: vấn đề phân quyền, phân cấp, ủy quyền giữa các cấp chính quyền địa phương không chỉ dừng ở những quy định có tính nguyên tắc mà còn thể hiện ở các điều khoản về nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cấp chính quyền địa phương ở từng loại đơn vị hành chính; không chỉ thể hiện trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương mà còn ở rất nhiều các luật chuyên ngành khác như: Luật Đất đai, Luật Đầu tư công, Luật Quy hoạch. Do đó, cần sửa đổi, bổ sung các điều khoản về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của mỗi cấp chính quyền địa phương trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đồng thời, rà soát các luật chuyên ngành có liên quan để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

Cũng theo Ủy ban Pháp luật, về nguyên tắc, việc phân quyền, phân cấp phải gắn thẩm quyền, trách nhiệm với cơ chế bảo đảm nguồn lực để tổ chức thực hiện. Do đó, đối với những địa phương đã tự chủ được kinh phí ngân sách thì cần đẩy mạnh phân quyền, phân cấp để trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, địa phương không nhất thiết việc gì cũng phải báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Trung ương. Song song với đó, cũng cần nghiên cứu thêm vấn đề giao chỉ tiêu biên chế phù hợp với quy mô dân số, diện tích tự nhiên cho từng địa phương vì khi phân quyền, phân cấp có nghĩa là sẽ giao cho địa phương nhiều nhiệm vụ, quyền hạn hơn nhưng phải bảo đảm thực hiện chủ trương của Đảng là tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.

Thực tế vừa qua nhiều địa phương cho rằng được phân quyền, phân cấp là giao thêm việc nhưng lại không được giao biên chế thì sẽ không có cơ sở để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn. Trên cơ sở đó, Ủy ban Pháp luật đề nghị, cần rà soát Luật Tổ chức chính quyền địa phương để quy định cụ thể hơn nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp chính quyền và ở từng loại đơn vị hành chính, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo, không phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cấp chính quyền địa phương cũng như của HĐND, UBND các cấp; tránh tình trạng có việc thì cả ba cấp cùng làm, nhưng cũng có việc thì không rõ ai làm và ai chịu trách nhiệm chính. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để Chính phủ thực hiện được nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước trên phạm vi toàn quốc mà vẫn bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong phạm vi được phân quyền, phân cấp. Theo Ủy ban Pháp luật, đây cũng là vấn đề mà Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 56/2017/QH14 đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu, thể chế hóa chủ trương, định hướng nêu trên để bổ sung vào nội dung sửa đổi, bổ sung hai luật này và các luật có liên quan.

Toàn cảnh Phiên họp chiều 18.4  Ảnh: Quang Khánh

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nhấn mạnh, phân cấp, phân quyền, phân công phối hợp, kiểm soát quyền lực là vấn đề rất lớn đặt ra, phải quán triệt và đưa vào dự thảo Luật. Chỉ ra thực tế hiện nay có những vấn đề đã được phân cấp rồi, nhưng chưa thể hiện rõ khiến địa phương vẫn phải xin ý kiến Trung ương, bộ ngành, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đề nghị, cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân rõ trách nhiệm cho địa phương. Đồng thời, thực hiện yêu cầu Hiến pháp, bảo đảm chính quyền địa phương khi được phân cấp, phân quyền thì có đủ điều kiện để hoạt động. Ví dụ, vấn đề ngân sách thì hiện nay có ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, vậy những gì thuộc về ngân sách địa phương thì giao toàn quyền cho địa phương quyết định, tự chịu trách nhiệm còn Trung ương chỉ kiểm tra, giám sát, Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu nêu quan điểm.

+ Chiều cùng ngày, UBTVQH đã xem xét, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, kiêm nhiệm Liên bang Micronesia.

+ Trước đó, sáng cùng ngày, UBTVQH đã xem xét, quyết định danh mục dự án sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 nguồn ngân sách trung ương; việc bổ sung danh mục mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. 

Hà An

tin cùng chuyên mục

 
 • Sửa Luật để hạn chế tiêu cực trong đấu thầu(17-05-2013)
 • Luật “xa” thực tế vì… phản biện “hình thức”(17-05-2013)
 • Bỏ hình thức di chúc chung của vợ chồng?(17-05-2013)
 • “Khoảng trống” còn lớn trong quy định về người đồng tính(16-05-2013)
 • Bộ TT&TT bị đứng “ngoài cuộc“ trong phạt vi phạm về quảng cáo?(16-05-2013)
 • Lãng phí khó tính hết bằng tiền từ việc xây dựng văn bản(15-05-2013)
 • Thêm cơ hội phục thiện cho người chưa thành niên vi phạm(13-05-2013)
 • Đổi mới Tòa án để đảm bảo quyền tiếp cận công lý(11-05-2013)
 • Quy định về hộ gia đình “làm khó“ người giao dịch dân sự(06-05-2013)
 • Luật chưa phải “cây gậy thần“ ngăn tình trạng mua bán người?(06-05-2013)
 • Mã số công dân: Nhìn từ thành công của châu Âu(04-05-2013)
 • Phụ nữ Việt Nam mơ luật bỏ tù chồng ngoại tình như Hàn Quốc(04-05-2013)
 • Thừa phát lại không được lập vi bằng về bí mật đời tư(03-05-2013)
 • Lỗ hổng pháp luật trong bảo vệ bí mật đời tư(03-05-2013)
 • Người đồng tính chỉ được cưới sau khi xác định lại giới tính?(01-05-2013)
 • Miễn trách nhiệm hình sự thế nào để tránh hàm oan, lọt tội?(30-04-2013)
 • Nguồn “đóng“, Luật hình sự “chạy đuổi“ thực tế(26-04-2013)
 • Kêu oan vì được... miễn tội(24-04-2013)
 • “Nguy hiểm”… quyền được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất?(23-04-2013)
 • “Luật HNGĐ phải tôn trọng và bảo đảm thực hiện quyền con người”(22-04-2013)