Theo Kết luận số 547/KL-TTr của Thanh tra tỉnh Hải Dương, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tứ Kỳ chưa thường xuyên phối hợp với các phòng, ban có liên quan, UBND các xã, thị trấn kiểm tra, đôn đốc, dẫn đến còn để xảy ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý đất đai như: 166 trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn bảo vệ công trình giao thông, thuỷ lợi; 82 trường hợp xây dựng nhà trái phép trên đất chuyển đổi; 75 trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích; 2 trường hợp lấn chiếm đất nông nghiệp do UBND xã quản lý trong khu dân cư và 7 bến bãi hoạt động trái phép…

Cần nói thêm rằng, tổng số sai phạm được thống kê bằng con số cụ thể nêu trên vẫn chưa thể hiện đầy đủ sai phạm quy mô lớn, nghiêm trọng, kéo dài trên địa bàn huyện Tứ Kỳ.

Thêm vào đó, UBND huyện không thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ liên quan đến quản lý đất đai trên địa bàn huyện và đôn đốc các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn, đơn vị có liên quan thực hiện các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của UBND huyện liên quan đến công tác quản lý đất đai. Trong khi đó, UBND các xã, thị trấn được kiểm tra chưa tổ chức chuyên đề phổ biến, tuyên truyền Luật Đất đai.

Từ năm 2015 đến hết năm 2019, Thanh tra huyện tiến hành 15 cuộc thanh tra về lĩnh vực đất đai. Thanh tra tỉnh đánh giá, công tác thanh tra theo kế hoạch trong lĩnh vực quản lý đất đai chưa được thường xuyên. UBND một số xã, thị trấn chưa thường xuyên kiểm tra việc sử dụng đất của cá nhân, hộ gia đình trên địa, do vậy chậm phát hiện, không ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm đất đai,…

Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra ở một số đơn vị cơ sở còn chậm. Cá nhân thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm về đất đai chưa kịp thời.

Bên cạnh đó, qua kiểm tra, theo dõi, đôn dốc thực hiện kết luận thanh tra, các cơ quan có thẩm quyền đã thực hiện xem xét trách nhiệm và có hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 10 cá nhân vi phạm, kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Quang Điện, nguyên Chủ tịch UBND xã Dân Chủ.

Từ năm 2015 đến hết năm 2019, UBND huyện Tứ Kỳ đã tiếp nhận 420 đơn, trong đó 99 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết. Qua thanh tra cho thấy, thời gian xác minh giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chưa đảm bảo theo quy định.

Nhiều sai phạm trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Tứ Kỳ có trách nhiệm của ông Nguyễn Ngọc Sẫm, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ. Ảnh: Internet

Ngoài ra, việc lập, điều chỉnh và quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cũng để xảy ra nhiều vi phạm. Minh chứng là, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện Tứ Kỳ chưa cao, còn một số chỉ tiêu tỷ lệ thực hiện chưa cao trong năm. Công tác dự báo nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch còn hạn chế. Nhiều công trình, dự án nằm trong danh mục kế hoạch sử dụng đất trong năm được duyệt nhưng vẫn chưa thực hiện được. Một số dự án thực hiện trong năm nhưng chưa được xác định trong quy hoạch được duyệt.

Tiến độ triển khai công tác điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn chậm, dẫn đến thiếu căn cứ để thực hiện việc giao đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất ở những năm đầu của thời kỳ kế hoạch năm 2015 - 2020. Công tác phối hợp, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức.

Việc lập, xác định các danh mục công trình dự án thực hiện trong năm như chưa thẩm định kỹ khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất… dẫn đến một số dự án đầu tư còn chậm tiến độ thực hiện dự án. Công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án còn khó khăn, vướng mắc do chính sách còn thay đổi, công tác lập hồ sơ địa chính còn chậm…

Từ tháng 10/2014, ông Nguyễn Ngọc Sẫm giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ, trước đó từng giữ chức Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ. Ngày 7/8/2020, ông Nguyễn Ngọc Sẫm được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chuẩn y kết quả bầu giữ chức Bí thư Huyện uỷ Tứ Kỳ khoáng XXIV nhiệm kỳ 2015 -2020. Hiện, ông Nguyễn Ngọc Sẫm là Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hoàng Long