Đại hội XIII của Đảng - sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước sẽ diễn ta từ ngày 25/1-2/2/2021.

Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc đã trả lời báo chí xung quanh vấn đề người dân góp ý cho Dự thảo Văn kiện.

+ Thưa ông, Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII đã được xây dựng công phu kỹ lưỡng và tổ chức lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân, điều này có ý nghĩa thế nào?

- Việc tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII được đánh giá là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện được tinh thần rất cầu thị, phát huy dân chủ ngày càng cao của Đảng, của đất nước và của nhân dân.

Đồng thời phát huy được trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân tham gia vào quá trình hoạch định chính sách, chủ trương, đường lối phát triển đất nước và toàn bộ tiến trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ban Dân vận Trung ương được giao nhiệm vụ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức 21 lượt lấy ý kiến đại diện các tầng lớp nhân dân, đại diện các giai tầng xã hội ở trong và ngoài nước.

Điều này thể hiện tinh thần dựa vào nhân dân để thực hiện công tác xây dựng Đảng, tăng cường sự đồng thuận xã hội, sự đồng lòng hợp sức trong công tác của Đảng.

Điều đó cũng cho thấy chiều sâu của công tác xây dựng Đảng, đó là phải dựa vào nhân dân, thể hiện mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, giữa nhân dân với Đảng trong tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

+ Qua trực tiếp tham dự các hội nghị lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân và tổng hợp các ý kiến góp ý gửi về Ban Dân vận Trung ương, ông thấy nội dung trọng tâm nào được người dân quan tâm tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện?

Người dân rất quan tâm đến dự thảo các văn kiện, trọng tâm là Báo cáo Chính trị. Trong Báo cáo này, vai trò của nhân dân được xem là chủ thể và đặt ở vị trí rất quan trọng trong mọi lĩnh vực. Vì vậy nhân dân rất đồng tình ủng hộ với những nhận định và đánh giá đó.

Người dân quan tâm đến vấn đề phát huy dân chủ, vai trò làm chủ của nhân dân, không chỉ dừng ở dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, dân chủ ở cơ sở, mà còn phải thực hiện tốt hơn ở thành tố nhân dân làm chủ trong cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý với phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, và lần này bổ sung hai thành tố mới là dân giám sát và dân thụ hưởng.

Vấn đề thứ hai người dân quan tâm là việc khơi dậy ý chí khát vọng của dân tộc để phát triển đất nước, người dân đồng tình và đánh giá cao thành tố này. Người dân, kiến nghị nhiều giải pháp, nhiều nội dung từ ngắn hạn, trung hạn, dài hạn để làm sao có sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, các giai tầng xã hội đóng góp vào quá trình phát triển đất nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vấn đề thứ ba người dân quan tâm là 3 đột phá chiến lược: Sự đồng bộ về thể chế; phát triển nguồn nhân lực; xây dựng kết cấu hạ tầng. Người dân đóng góp rất nhiều giải pháp bởi mục đích của đột phá chiến lược phát triển đất nước nhanh, bền vững và mục tiêu cốt lõi là phục vụ cho lợi ích của nhân dân.

Vấn đề người dân quan tâm sâu sắc hơn nữa là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó nội dung rất quan trọng là công tác phòng, chống tham nhũng. Người dân đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước và mong muốn phải có biện pháp hữu hiệu hơn nữa để ngăn chặn một bộ phận cán bộ thoái hóa, biến chất gây nhũng nhiễu trong quá trình phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Người dân đề nghị phải kiểm soát chặt chẽ hơn việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, phải giải trình những tài sản có dấu hiệu bất minh và thu hồi tài sản do tham nhũng mà có. Liên quan đến vấn đề này người dân không chỉ quan tâm mà còn kiến nghị nhiều giải pháp. Nếu chúng ta làm tốt công tác này thì người dân đánh giá rất cao, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong giai đoạn mới.

Nội dung mà người dân quan tâm nữa là chủ trương, đường lối của Đảng đã đúng, đã trúng thì phải nhanh chóng thể chế chính sách, pháp luật, để làm sao chủ trương đi vào cuộc sống một cách thuận lợi, đồng bộ, thống nhất, toàn diện và hiệu quả nhất.

Người dân cũng quan tâm và đóng góp rất nhiều vào vấn đề khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhưng còn nợ đọng các văn bản hướng dẫn, dẫn tới khoảng trống pháp lý, dễ có nhiều cách hiểu, cách vận dụng khác nhau, điều này sẽ gây cản trở quá trình phục vụ nhân dân. Nhân dân kiến nghị nghiên cứu để có Luật Kiểm soát văn bản quy phạm pháp luật.

+ Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, có thể thấy công tác dân vận đóng vai trò rất quan trọng. Xin ông cho biết phương hướng, giải pháp của công tác dân vận trong thời gian tới?

- Công tác dân vận trong giai đoạn sắp tới phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ; động viên các tầng lớp nhân dân với tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc chung sức chung lòng cho ý chí khát vọng, cho sự phát triển đất nước.

Đồng thời phải nhanh chóng đưa các chủ trương, đường lối, quan điểm đúng đắn vào cuộc sống, đề cao quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, giảm khoảng cách giàu - nghèo, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân; quan tâm đến các đối tượng yếu thế và lấy kết quả công việc, sự hài lòng của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp.

Mọi nhiệm vụ của hệ thống chính trị phải hướng đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Dựa vào nhân dân để làm tốt công tác xây dựng Đảng. Công tác dân vận phải gắn bó chặt chẽ, không thể tách rời và rất đồng bộ với công tác xây dựng Đảng, vấn đề nêu gương của tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu.

+ Xin cảm ơn ông!

Hương Giang (Ghi)