Do đó, việc “nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo” là cấp thiết và được ThS Lê Đức Trung - Trưởng phòng Thông tin - Tư liệu và Thư viện, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CL&KHTT) tiến hành nghiên cứu.

Theo ông Lê Đưc Trung, thực tiễn công tác này vẫn còn một số hạn chế, bất cập như: Công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, đặc biệt là pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng chưa được quan tâm đúng mức; một số cấp ủy Đảng, cơ quan hành chính Nhà nước chưa thực sự chú trọng đến vai trò của công tác dân vận trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; sự phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị chưa thường xuyên; chưa tập trung giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị chính đáng của nhân dân… dẫn đến hiệu quả, hiệu lực giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa cao, tình trạng khiếu kiện đông người còn diễn biến phức tạp.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc chú trọng vai trò của công tác dân vận của cơ quan hành chính, việc hoàn thiện chính sách, pháp luật, tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo… là những vấn đề đặt ra khi nghiên cứu đề tài.

Mục tiêu chính của Đề tài là nghiên cứu những vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn nhằm đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

"Để đạt mục tiêu đề ra, Đề tài dự kiến nghiên cứu một số nội dung chính như: Những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến công tác dân vận của cơ quan hành chính trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực trạng công tác dân vận của cơ quan hành chính trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quan điểm, giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”, ông Lê Đức Trung chia sẻ.

Tại hội thảo nhằm hoàn thiện đề cương nghiên cứu đề tài, TS Cung Phi Hùng - Phó Viện trưởng Viện CL&KHTT cho rằng, đề tài cần làm rõ vai trò của công tác dân vận trong tiếp công dân, giải quyết, khiếu nại, tố cáo; làm rõ công tác dân vận tham gia vào các bước của trình tự, thủ tục trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hoạt động thực tiễn và đánh giá hiệu quả của công tác dân vận trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Đại diện Ban Dân vận Trung ương cho rằng, phạm vi nghiên cứu đề tài tương đối rộng, Ban Chủ nhiệm Đề tài có thể cân nhắc nghiên cứu ở phạm vi là công tác dân vận trong cơ quan hành chính ở cấp Trung ương, hay bao gồm cả ở địa phương. Về các văn bản pháp luật làm cơ sở nghiên cứu, đề tài cần bám sát vào Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế Công tác dân vận của hệ thống chính trị; tham khảo các báo cáo đánh giá, tổng kết công tác dân vận ở địa phương. Đề tài cần nêu rõ những vấn đề đặt ra hiện nay trong công tác dân vận của cơ quan hành chính trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Đồng quan điểm về phạm vi nghiên cứu đề tài, ThS Phạm Thị Thu Hiền - Phó Viện trưởng Viện CL&KHTT cho rằng, đề tài nên khoanh lại phạm vi nghiên cứu về công tác dân vận của cơ quan hành chính trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp Trung ương. Công tác dân vận trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cần chú ý đến công tác đối thoại, rà soát việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Về các yếu tố ảnh hưởng đến công tác dân vận, đề tài cần làm rõ đến yếu tố chính trị pháp lý; yếu tố nhận thức; yếu tố lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu; việc tuyên truyền phổ biến pháp luật và việc hoàn thiện thể chế…

Hội thảo nhận được nhiều ý kiến khác nhau về phạm vi nghiên cứu của đề tài, khác với quan điểm trên, TS Phạm Thị Huệ - Trưởng phòng Tổng hợp - Quản trị, Viện CL&KHTT cho rằng, không nên khoanh phạm vi nghiên cứu ở cấp Trung ương, mà cần nghiên cứu cả ở địa phương vì thực tiễn việc khiếu nại, tố cáo bắt nguồn từ địa phương rất nhiều. Về công tác dân vận, TS Phạm Thị Huệ cho rằng, đề tài cần làm rõ bản chất của công tác này, đó là việc tuyên truyền, giải thích pháp luật để người dân hiểu, trong bất kỳ khâu nào của cơ quan hành chính Nhà nước và cần làm rõ lý do tại sao trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phải thực hiện công tác dân vận…

Cũng về vấn đề tiếp cận của đề tài, đại diện Ban Tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh cho rằng, Ban Chủ nhiệm Đề tài cần xác định rõ đề tài tiếp cận vấn đề theo hướng gộp chung công tác dân vận trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo hay tách riêng thành từng mảng khác nhau: công tác dân vận trong công tác tiếp công dân; công tác dân vận trong công tác giải quyết khiếu nại; công tác dân vận trong giải quyết tố cáo. Đây là vấn đề khó, Ban Chủ nhiệm Đề tài cần có sự cân nhắc kỹ khi nghiên cứu.

Theo TS Nguyễn Thị Thu Nga - Viện CL&KHTT, đề tài cần có sự định hướng thống nhất khi tiếp cận vấn đề về công tác dân vận; phân tích các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có chứa đựng nội dung công tác dân vận và việc thực hiện trên thực tế; phần giải pháp, cần nêu rõ việc hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến công tác dân vận…

 

Thái Hải