Thứ tư, ngày 01/04/2020 12:11:43 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong hoạt động năm 2020


Cập nhật: 6h4' ngày 31/12/2019


 

(Pháp lý) – Ngày 27/12/2019, tại Quảng Ninh, Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức tổng kết công tác hội năm 2019 và triển khai công tác năm 2020.

Dự và chủ trì hội nghị có Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam – Đ/c Nguyễn Văn Quyền, các Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Lê Thị Kim Thanh, Trần Đức Long,.

Ngoài ra Hội nghị còn có Lãnh đạo Cục A03, Bộ Công An; Vụ 4, Ban Nội chính Trung ương cùng các đồng chí Ủy viên trong ban Thường vụ, BCH TW Hội; Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, thành phố; Chi hội trưởng Chi hội Luật gia, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội .

Đ/c Nguyễn Văn Quyền chia sẻ nhiều dấu ấn nổi bật trong hoạt động hội luật gia năm 2019, đặc biệt là dấu ấn trong việc tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 -2024 vào ngày 12-13 tháng 9 năm 2019 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 450 đại biểu đại diện 63 Hội Luật gia tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị và 52 Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội, khách mời từ các cơ Trung ương.

Đc Lê Thị Kim Thanh đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động công tác Hội năm 2019.

Về tổng kết việc thực hiện các văn bản Luật và văn bản của Đảng, Nhà nước. HLGVN tổng kết 15 năm thi hành Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng (Khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp trong hệ thống Hội.
Trong công tác, tham gia xây dựng pháp luật: Trong năm 2019, Thường trực TW Hội đã chỉ đạo tham gia góp ý kiến cho 28 dự thảo văn bản, trong đó gồm: 19 dự thảo văn bản Luật; 04 văn bản dưới luật và 05 văn bản khác có liên quan

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Hội tiếp tục cử cán bộ tham gia vào các ban soạn thảo, tổ biên tập các dự án luật và các chương trình, đề án của Chính phủ và các Bộ, ban, ngành. Cụ thể là: Ban thư ký của: Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; Ban soạn thảo, tổ biên tập của 15 văn bản
Năm 2019, Hội cũng tham gia hiệu quả công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý. Theo báo cáo của các tỉnh, thành hội, trong năm 2019, các cấp hội đã tư vấn pháp luật được gần 70.000 vụ việc và trợ giúp pháp lý được gần 23.300 vụ việc.

Năm 2019, Hội tiêp tục tăng cường phối hợp hoạt động với nhiều Bộ, Ngành. Trong năm 2019, Hội Luật gia Việt Nam đã ký kết hợp đồng số 134/HĐ-TTTT-HLG để phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Năm 2019, Hội đã chủ động và kịp thời phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021” và đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được đề ra trong Kế hoạch…

Năm 2020 là năm đầu tiên Hội Luật gia Việt Nam thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 và là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng đối với Hội. Đó là: Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội (4/4/1955-4/4/2020) và Đại hội thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ ba. Các cấp Hội Luật gia Việt Nam sẽ tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra; tổ chức mạnh mẽ các phong trào thi đua hướng tới Đại hội thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 3, với nhiều phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong năm 2020.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương được ban hành năm 2019.

Các cấp Hội tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ chính trị, Kết luận số 19-KL/TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư; Thông báo Kết luận số 50-TB/TW của Ban Bí thư; Chỉ thị số 21-CT/TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình số 350/CTr-HLGVN ngày 25/10/2019 của Hội Luật gia VN về triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 50-TB/TW ngày 7/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy mạnh công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật, chú trọng công tác tư vấn và phản biện chính sách, có giải pháp để xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi nhằm thực hiện nhiệm vụ này.

Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hoà giải cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội và yêu cầu đang đặt ra hiện nay.

Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương và Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội Luật gia Việt Nam; xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn các cấp Hội và đơn vị trực thuộc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.

Ngoài ra, báo cáo trong hội nghị cũng đề ra phương hướng trong công tác tổ chức, cán bộ, hội viên; Tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát thực hiện pháp luật; Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; Công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản và nghiên cứu khoa học; Công tác thi đua, khen thưởng; Phối hợp với các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình đã ký kết.

Trao cờ thi đua cho các tập thể xuất sắc.
Trao cờ thi đua cho các tập thể xuất sắc.

Năm 2019, Các cấp Hội tiếp tục tham gia tích cực vào công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát thực hiện pháp luật theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Hội, góp phần quan trọng vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Hoạt động, đối ngoại và hợp tác quốc tế cũng tiếp tục phát triển.

Sau khi nghe báo cáo hoạt động và phương hướng công tác năm 2019, đại biểu là luật gia của các tỉnh thành đã đưa ra những ý kiến đóng góp cho các hoạt động của hội trong thời gian tới.

Cũng tại hội nghị Đ/c Trần Đức Long cũng thông qua báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng của toàn hội và đề ra phương hướng cho công tác này trong năm 2020.

Kết thúc buổi lễ, Hội nghị đã tổ chức việc trao, nhận cờ thi đua cho các Hội Luật gia tỉnh thành; Bằng khen cho các tập thể; Bằng khen cho các cá nhân.đã có thành tích tốt trong các phong trào thi đua của Hội Luật gia Việt Nam và Hội Luật gia các cấp năm 2019.

Hội Nghị Ban chấp hành Trung ương Hội lần thứ hai

Chiều ngày 26/12/2019, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị BCH TW Hội lần thứ hai, khóa XIII (nhiệm kỳ 2019 – 2024). Tại đây, các đại biểu tham dự đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong năm 2020.

Trong đó chú trọng vào công tác chính trị, tư tưởng; công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tham gia cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát thực hiện pháp luật; tăng cường đối ngoại và hợp tác quốc tế…

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về việc tổ chức lễ kỉ niệm ngày 65 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam (4/4/1955 – 4/4/2020). Theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định “Chỉ được tổ chức lễ kỷ niệm vào năm tròn”, vì vậy, Hội Luật gia Việt Nam sẽ không tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội (năm lẻ) mà chỉ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hội thảo, tọa đàm và các hoạt động thiết thực khác để hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Hội.

Đảng đoàn – Ban Thường vụ TW Hội cũng đã quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ ba và Quý III/2020, giao Ban Thường trực TW Hội chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Phan Tĩnh

tin cùng chuyên mục

 
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Có thể trình nhiều phương án sửa đổi Hiến pháp(16-05-2013)
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Có thể trình nhiều phương án sửa đổi Hiến pháp(16-05-2013)
 • Chủ tịch Quốc hội: Lạm phát “quá tốt” do điều hành dở(15-05-2013)
 • Đừng để bị chi phối khi bỏ phiếu(13-05-2013)
 • Bỏ phiếu tín nhiệm 49 lãnh đạo cao cấp(13-05-2013)
 • Cán bộ cao cấp cần tiêu chuẩn gì?(11-05-2013)
 • Từ thực tiễn cuộc sống đến việc sửa đổi Luật Đất đai – Bài 4: Chưa bịt kín các kẽ hở của Luật 2003(09-05-2013)
 • Sẽ lập tòa án hiến pháp?(08-05-2013)
 • Báo chí và cơ quan điều tra có những kênh điều tra riêng(07-05-2013)
 • 30 ngàn tỷ nên dành giải cứu người nghèo(07-05-2013)
 • “Đề xuất của Bộ Công an sẽ dấy lên sự lo ngại trong dân”(07-05-2013)
 • Đề xuất sửa Điều 7 Luật Báo chí: Chỉ nên giao quyền cho một cơ quan(07-05-2013)
 • Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Phóng viên điều tra sẽ bị “vặt bớt tay chân”(05-05-2013)
 • Hội đồng Hiến pháp – lựa chọn chính trị an toàn?(04-05-2013)
 • Đề xuất “C.A có quyền yêu cầu báo chí tiết lộ nguồn tin” bị phản ứng(04-05-2013)
 • Lựa chọn tên nước không thể chỉ bằng tình cảm(03-05-2013)
 • ‘Một m2 đất lúa chuyển đổi cũng phải xin Thủ tướng’(26-04-2013)
 • Từ thực tiễn cuộc sống đến việc sửa đổi Luật đất đai – Bài 3: Muôn hình vạn trạng tham nhũng tập thể trong quản lý đất đai(24-04-2013)
 • Lấy phiếu tín nhiệm: Đừng để ‘hòa cả làng’(23-04-2013)
 • Đã đến lúc cần giáo dục liêm sỉ(23-04-2013)