Chiều 2/1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tháng 1/2019 để đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng đảng tháng 12 và quý IV - 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 1 và quý I-2019.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.  Theo dự kiến chương trình công tác năm 2019, trong quý I/2019, toàn ngành triển khai thực hiện bốn đề án, nhiệm vụ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tập trung tham mưu chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức hội nghị toàn quốc ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2019.

Tham mưu tổ chức triển khai hoạt động của các tiểu ban chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban tổ chức cấp ủy các cấp tham mưu thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội đại biểu của cấp mình, đồng thời, tham gia tích cực các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.... Ngành tập trung tổng kết công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ này, tập trung tổng kết Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XI gắn với thực hiện Chỉ thị 05 và nghiên cứu tổng kết Điều lệ Đảng.

Toàn ngành tiếp tục rà soát đánh giá cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XII, các quy định của Đảng mới ban hành và nắm chắc tình hình cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý nhằm kịp thời tham mưu nhân sự thay thế cán bộ đến tuổi nghỉ hưu, nghỉ công tác, đồng thời chuẩn bị tốt công tác nhân sự nhiệm kỳ tới.

Ông Phạm Minh Chính nêu rõ cần phải nắm chắc công tác cán bộđể tổ chức kiện toàn, đặc biệt chống tiêu cực trong công tác bổ nhiệm, đề bạt và quy hoạch cán bộ đồng thời khẩn trương thực hiện hoàn thành việc kiểm điểm tập thể, cá nhân ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương năm 2018; việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Ông Phạm Minh Chính lưu ý cần tiếp tục coi trọng và đẩy mạnh công tác truyền thông, tập trung vào những vấn đề mới, được dư luận quan tâm; đồng thời, tăng cường phản ánh những mặt trái, hạn chế, yếu kém để rút kinh nghiệm và kịp thời chấn chỉnh. Ngành tích cực chuẩn bị Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” lần thứ III - năm 2018 gắn với kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3-2 nhằm tạo sự lan tỏa, đồng thuận sâu rộng trong toàn xã hội và trong nhân dân về công tác xây dựng Đảng.