Thi hành xong 403.769 việc, hơn 73.015 tỷ

Tổng cục THADS cho biết, 9 tháng qua, tổng số việc phải thi hành là 679.962 việc, trong đó số có điều kiện thi hành là 618.908 việc. Đã thi hành xong 403.769 việc, tăng 21.711 việc (tăng 5,68% so với cùng kỳ năm 2023); đạt tỉ lệ 65,24%. Một số địa phương đạt kết quả cao về việc như: Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Bắc Kạn, Tuyên Quang...

Về tiền, tổng số phải thi hành hơn 459.257 tỷ đồng, trong đó, số có điều kiện thi hành hơn 264.574 tỷ đồng. Đã thi hành xong hơn 73.015 tỷ đồng; tăng hơn 2.736 tỷ đồng (tăng 3,89% so với cùng kỳ năm 2023), đạt tỉ lệ 27,60% (giảm 4,86% so với cùng kỳ năm 2023). Một số địa phương đạt tỷ lệ cao về tiền như: Cao Bằng, Quảng Ngãi, Đắk Nông...

Riêng về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế: Tổng số phải thi hành 6.396 việc, với số tiền trên 95.041 tỷ đồng. Số có điều kiện thi hành là 4.779 việc, với số tiền trên 51.044 tỷ đồng. Đã thi hành xong 2.117 việc, với số tiền trên 11.387 tỷ đồng.

Kết quả thi hành các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo: Đã thi hành xong 45/153, 07 vụ việc đã xử lý xong hết tài sản, đã xác minh và phân loại chưa có điều kiện thi hành án (theo Điều 44a Luật THADS); đang tiếp tục tổ chức thi hành 85 vụ việc và 16 vụ việc cơ quan THADS chưa thụ lý do tòa án chưa xét xử phúc thẩm.

Đã thi hành xong 85.465 tỷ đồng, còn phải thi hành là 83.031 tỷ đồng. Riêng 8 tháng đầu năm 2024 (từ ngày 01/10/2023 đến 31/5/2024), các cơ quan THADS đã xử lý tài sản, thu hồi được số tiền trên 9.243 tỷ đồng.

Về THAHC, các cơ quan THADS đã theo dõi 1.387 việc. Kết quả đã thi hành xong 400 việc, tăng 184 việc so với cùng kỳ năm 2023.

Về bồi thường nhà nước, đang theo dõi, giải quyết 22 vụ việc (16 vụ việc kỳ trước chuyển sang; 06 vụ việc thụ lý mới), giảm 12% so với cùng kỳ năm 2023. Đã kết thúc giải quyết 02 vụ việc, còn 20 vụ việc, trong đó có 14 vụ việc đang do toà án giải quyết, 6 vụ việc cơ quan THADS đang giải quyết.

Xử lý trách nhiệm người phải thi hành án chậm

Trên cơ sở kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, cũng như khó khăn, vướng mắc đã chỉ ra, Tổng cục THADS đề ra những giải pháp nâng cao kết quả THADS, theo dõi THAHC, hướng tới hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Theo đó, tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành liên quan; thường xuyên, tập trung quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách về công tác THADS, THAHC, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước.

Thường xuyên bám sát và chỉ đạo kịp thời việc giải quyết bồi thường nhà nước, đảm bảo tài chính, cố gắng giảm thiểu đến mức thấp nhất các nguy cơ dẫn đến bồi thường nhà nước và đảm bảo tài chính. Kiên quyết xử lý sai phạm; thực hiện có hiệu quả việc hoàn trả nhằm thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung mọi nguồn lực, rà soát, đánh giá, xây dựng kế hoạch để tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện THA, đặc biệt là các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, nhất là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo, các vụ việc thi hành các khoản thu có liên quan đến tổ chức tín dụng có giá trị trên 20 tỷ đồng, có điều kiện thi hành, đã quá 03 năm chưa thi hành xong; kiểm soát chặt chẽ số vụ việc có điều kiện thi hành án, đã ra quyết định thi hành án quá 1 năm chưa thi hành xong, số việc chuyển sổ theo dõi riêng; đảm bảo số liệu thống kê, phân loại việc, tiền THADS, THAHC chính xác.

Theo dõi đầy đủ, kịp thời việc THAHC tại địa bàn; kịp thời thực hiện kiến nghị xử lý trách nhiệm người phải THA chậm THAHC, không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ, không đúng bản án, quyết định của Toà án.

Tăng cường công tác kiểm tra hiện trường để kịp thời, xử lý các vướng mắc phát sinh, thúc đẩy việc giải ngân kế hoạch vốn; đồng thời, chủ động, kịp thời phát hiện các sai sót để chấn chỉnh, khắc phục.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt khai thác có hiệu quả các phần mềm đang sử dụng trong Hệ thống THADS để phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động THADS.
Thái Hải--bao thanhtra