Chủ nhật, ngày 24/10/2021 09:52:45 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Trách nhiệm của MTTQ trong việc thành lập tổ chức phụ trách bầu cử


Cập nhật: 5h0' ngày 03/03/2021


 

BBĐ

MTTQ tham gia ý kiến thống nhất với UBND cùng cấp để UBND cùng cấp thành lập ổ chức phụ trách bầu cử và cử đại diện tham gia.

Hỏi: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quyền và trách nhiệm như thế nào trong việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương?

Trả lời: Quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương đã được quy định tại các điều 22, 24, 25 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Cụ thể như sau:

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh có quyền và trách nhiệm cùng với Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tham gia ý kiến, thống nhất với UBND cấp tỉnh để UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tại địa phương và cử đại diện tham gia Ủy ban Bầu cử ở tỉnh, thành phố.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có quyền và trách nhiệm cùng với Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp tham gia ý kiến thống nhất với UBND cùng cấp để UBND cấp tỉnh quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình một Ban Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và cử đại diện tham gia Ban Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân này.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã có quyền và trách nhiệm cùng với Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp tham gia ý kiến thống nhất với UBND cùng cấp để UBND cấp xã quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Đối với các huyện không có đơn vị hành chính cấp xã thì Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện có quyền và trách nhiệm cùng với Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp tham gia ý kiến thống nhất với UBND cấp huyện để UBND cấp huyện quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử.

tin cùng chuyên mục