Tại hội nghị, lãnh đạo Viện KSND tỉnh đã quán triệt những nội dung quan trọng của Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và Quy định số 16-QĐ/BCSĐ ngày 26/10/2023 của Ban Cán sự Đảng Viện KSND Tối cao về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong ngành KSND...

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tiến hành thảo luận những nội dung cơ bản về nhận diện những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm tra, thanh tra và trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và những biện pháp thực hiện kiểm sát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác bảo vệ chính trị nội bộ của ngành KSND tỉnh Nam Định.

Thông qua hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu Viện KSND hai cấp tỉnh Nam Định đối với việc tổ chức thực hiện các quy định của Bộ Chính trị; quy định của Ban Cán sự Đảng Viện KSND Tối cao, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

CB--Bao thanhtra