Chủ nhật, ngày 29/03/2015 07:25:03 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Là cơ quan tham vấn của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), các hoạt động của Hiệp hội các Tổng thư ký Nghị viện (ASGP) nhằm hỗ trợ các cơ quan của IPU trong việc nghiên cứu các thể chế nghị viện. Các hoạt động này được phối hợp với nhau thông qua tham vấn và cộng tác chặt chẽ trong việc chuẩn bị và thực hiện các dự án. Hiệp hội hoạt động theo phương thức tự quản. Liên minh quyết định phân bổ ngân sách hàng năm của Hiệp hội. Điều lệ của Hiệp hội phải được Hội đồng điều hành thông qua.