Thứ năm, ngày 01/09/2016 08:47:33 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Về phương diện khoa học, căn cứ vào chủ thể giải thích, người ta chia làm hai loại: giải thích chính thức và giải thích không chính thức. Giải thích chính thức, đó là giải thích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và việc giải thích này có giá trị pháp lý. Còn giải thích không chính thức là sự giải thích của bất cứ người nào không có chức năng giải thích chính thức Hiến pháp, luật và do đó, lời giải thích của họ không có giá trị pháp lý áp dụng chính thức mà chỉ có ý nghĩa tham khảo.